26 March 2011

carmen consoli - a finestrasugnu sempri alla finestra e viru genti ca furria pà strada
genti bedda, laria, allegra, mutriusa e siddiata
genti arripudduta cu li gigghia isati e a vucca stritta
“turi ho vogghia di quaccosa, un passabocca, un lemonsoda”
ıddu ci arrispunni: “giusi, quannu ti chiamavi giuseppina,
eri licca pà broscia cà granita”
“turi tu n’ha fattu strada e ora che sei grosso imprenditori
t’ha ‘nsignari a classi ‘ntò parrari”
sugnu sempre alla finestra e viru genti spacinnata,
sduvacata ‘nte panchini di la piazza, stuta e adduma a sigaretta,
gente ca s’ancontra e dici “ciao” cu na taliata,
genti ca s’allasca, genti ca s’abbrazza e poi si vasa,
genti ca sa fa stringennu a cinghia, si strapazza e non si pinna,
annunca st’autru ‘nvernu non si canta missa,
genti ca sa fa ‘lliccannu a sadda,
ma ci fa truvari a tavula cunsata a cu cumanna
chi ci aviti di taliari, ‘un aviti autru a cui pinsari
almeno un pocu di chiffari
“ıtavinni a travagghiari” vannia ‘n vecchiu indispettitu,
“avemu u picciu arreri o vitru”.
jù ci dicu “m’ha scusari, chista è la me casa e staju unni mi pare.
la domenica mattina dagli altoparlanti della chiesa
a vuci ‘i patri coppola n’antrona i casi, trasi dintra l’ossa
“piccaturi rinunciati a ddi piccati di la carni
quannu u riavulu s’affaccia rafforzatevi a mutanna”.
quannu attagghiu di la chiesa si posteggia un machinone
scinni saro branchia detto re leone
patri coppola balbetta e ammogghia l’omelia cu tri paroli
picchì sua maestà s’ha fari a comunioni
chi ci aviti di taliari, ‘un aviti autru a cui pinsari
almeno un pocu di chiffari
“ıtavinni un pocu a mari”, vannia un vecchiu tintu
“accussì janca mi pariti ‘n spiddu”
jù ci dicu “m’ha scusari,
ma picchì hati a stari ccà sutta a me casa pà ‘nsultari”.
sugnu sempri alla finestra e viru a ranni civiltà
ca ha statu, unni turchi, ebrei e cristiani si stringeunu la manu,
tannu si pinsava ca “la diversità è ricchezza”
tempi di biddizza e di puisia, d’amuri e di saggezza
zoccu ha statu aieri, oggi forsi ca putissi riturnari
si truvamu semi boni di chiantari
‘nta sta terra ‘i focu e mari oggi sentu ca mi parra u cori
e dici ca li cosi stannu pì canciari
chi ci aviti di taliari ‘un aviti autru a cui pinsari,
almeno un poco di chiffari
ıtavinni a ballari, ittati quattru sauti e nisciti giustu pì sbariari
jù ci dicu “cù piaciri, c’è qualchi danza streusa ca vuliti cunsigghiari!?”

No comments: